Klauzula informacyjna dla członków

Klauzula informacyjna dla członków „Rozwinąć skrzydła” w Oleśnicy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. J. Kochanowskiego 8, 56-400 Oleśnica
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu.
3) Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.